سوته دلان

روزهای انتظار چه عاشقانه مرا می شکند و تو چه سرد از من عبور می کنی...

تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست